Actor segitur

Actor segitur forum rei. – powód stosuje się do sądu pozwanego (dla powoda właściwy jest sąd pozwanego)

Bene facit

Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit – Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach.