O miłości

A na końcu miłość, którą bierzesz jest równa tej, którą dajesz. And in the end The love you take Is equal to the love you make.

O muzyce

Czar­ne i białe są kla­wisze piani­na, lecz brzmią one mi­liona­mi ko­lorów w two­jej głowie. The piano keys are black and white, but they sound li­ke a mil­lion co­lours in your mind