Cogitationis poenam

Cogitationis poenam nemo patitur. –  Nikt nie podlega karze za swoje myśli.

Autor: Nieznany

Cessante causa

Cessante causa cessat effectus. – Z ustaniem przyczyny ustaje skutek.

Autor: Nieznany

Bis de eadem

Bis de eadem re ne sit actio. – Nie można wszczynać powtórnego procesu w sprawie już raz na drodze procesu rozstrzygniętej.

Autor: Nieznany

Bellum omnium

Bellum omnium contra omnes. – Wojna wszystkich przeciw wszystkim.

Autor: Nieznany

Audiatur

Audiatur et altera pars. – Należy wysłuchać i strony przeciwnej (obu stron procesowych).

Autor: Nieznany

Ambulatoria

Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem. – Spadkodawca może zmienić rozporządzenie ostatniej woli aż do śmierci.

Autor: Nieznany

Agere non valenti

Agere non valenti non currit praescriptio. – Przeciwko niezdolnemu do działania nie biegnie przedawnienie. Przedawnienie rozpoczyna biec od chwili, gdy uprawniony może skutecznie dochodzić roszczeń.

Autor: Nieznany

Ad impossibilia

Ad impossibilia nemo obligatur (tenetur). – Nikt nie jest obowiązany do rzeczy niemożliwych.

Autor: Nieznany

Actus legitimi

Actus legitimi, qui non recipiunt diem vel condicionem. – Czynności prawa cywilnego, które nie dopuszczają ani warunku ani terminu.

Autor: Nieznany

Actori

Actori incumbit probatio. – Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.

Autor: Nieznany